Výchova mimo vyučovania

Diagnostické centrum je režimové zariadenie, kde sa v maximálnej miere používajú terapeutické prvky prevzaté zo skupinovej terapie (terapeutického komunitného systému). Pre lepšie sebapoznanie naše klientky navštevujú pravidelne skupinovú aj individuálnu psychoterapiu, píšu denníky, absolvujú autogénne tréningy. Denne sú spoločné komunity, kde sa priebežne hodnotia denné problémy, večer sa hodnotí správanie klientok v skupinách. Každý utorok je Voľná tribúna, kde sa za spoluúčasti samosprávy klientok zhodnotí uplynulý týždeň.

Ciele výchovy mimo vyučovania:

Tematické oblasti výchovy:


V Diagnostickom centre v Lietavskej Lúčke výchovu mimo vyučovania zabezpečuje 9 plne kvalifikovaných vychovávateľov (absolventov špeciálnej pedagogiky) a vedúca výchovy. Vychovávatelia sa celoročne v dvojici venujú jednej výchovnej skupine, majú rozdelené jednotlivé výchovné činnosti, zabezpečujú poobedňajší (14 hod. – 21 hod.) aj víkendový (9 hod. – 21 hod.) program pre klientky v skupine. Od 21. hod do 7 hod. zabezpečujú starostlivosť o dievčatá pomocné vychovávateľky, ktoré okrem dozoru počas noci zabezpečujú aj nácvik a upevňovanie hygienických a pracovných návykov dievčat. Spoločne s jedným špeciálnym pedagógom – vychovávateľom zabezpečujú starostlivosť o dievčatá počas soboty cez deň, kedy je činnosť zameraná na seba obslužné pracovné a hygienické činnosti.