Výchova mimo vyučovania

Diagnostické centrum je režimové zariadenie, kde sa v maximálnej miere používajú terapeutické prvky, prevzaté zo skupinovej terapie (terapeutického komunitného systému). Pre lepšie sebapoznanie naše žiačky navštevujú pravidelne skupinovú aj individuálnu psychoterapiu, píšu denníky, absolvujú autogénne tréningy. Denne sú spoločné komunity, kde sa priebežne hodnotia denné problémy, večer sa hodnotí správanie žiačiek v skupinách. Každý utorok je Voľná tribúna, kde sa za spoluúčasti samosprávy žiačiek zhodnotí uplynulý týždeň.

Ciele výchovy mimo vyučovania:

Tematické oblasti výchovy:


V Diagnostickom centre v Lietavskej Lúčke výchovu mimo vyučovania zabezpečuje 8 plne kvalifikovaných vychovávateľov (absolventov špeciálnej pedagogiky) a vedúca výchovy. Vychovávatelia sa celoročne v dvojici venujú jednej výchovnej skupine, majú rozdelené jednotlivé výchovné činnosti, zabezpečujú poobedňajší (14 hod. – 21 hod.) aj víkendový (9 hod. – 21 hod.) program pre žiačky v skupine. Od 21. hod do 7 hod. zabezpečujú starostlivosť o žiačky pomocné vychovávateľky, ktoré okrem dozoru počas noci zabezpečujú aj nácvik a upevňovanie hygienických a pracovných návykov žiačiek. Spoločne s jedným špeciálnym pedagógom – vychovávateľom zabezpečujú starostlivosť o žiačky počas soboty cez deň, kedy je činnosť zameraná na sebaobslužné pracovné a hygienické činnosti.