Úlohou vyučovacieho procesu je:

Rozsah preberaného učiva závisí od vyučovacích výsledkov žiačky, od jej dĺžky pobytu, ale aj jej schopností, zodpovednosti a motivácie samotnej žiačky.

Obsah vyučovania v jednotlivých predmetoch zahrňuje vybrané poznatky, vedomosti, pojmy, javy a zákony. Obsahovo učebný plán vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED, ISCED2 a ISCED3.
 

V diagnostických triedach sa realizuje diagnosticko-vyučovací proces, ktorý má oproti vyučovaniu v bežných školách špecifické znaky. Modifikácia vyučovania je daná aktuálnou úrovňou vzdelania a vývinu žiačky a dĺžkou pobytu. Reálna úroveň vzdelania žiačok väčšinou nezodpovedá formálne ukončenému ročníku žiačky základnej, špeciálnej základnej alebo strednej školy pred príchodom do DC.

Z hľadiska vývinu osobnosti žiačok sú prítomné narušené sociálne vzťahy, často vývinové poruchy učenia a správania, narušený emociálny vývin a ďalšie charakteristiky osobnosti, ktoré sťažujú proces učenia u žiačok.
 

Hodinová dotácia pre diagnostické triedy je 32 hodín týždenne. Najvyššiu hodinovú dotáciu majú dôležitejšie predmety z hľadiska všeobecnej gramotnosti - slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Ďalej sa vyučujú tieto predmety: fyzika, zemepis, prírodopis, dejepis, etická výchova, estetická výchova, občianska výchova, telesná výchova a dva predmety: Diagnostika praktických zručností v oblasti manuálnej práce a jemnej motoriky.


Rámcový učebný plán je doplnený o jednu hodinu triednickej hodiny týždenne. Učebný plán sa opiera o učebný plán pre diagnostické centrum, ktorý bol schválený MŠ SR dňa 7. septembra 1998 pod číslom 1270/98 s účinnosťou od 1. septembra 1998, hlavne v skladbe vyučovacích predmetov.