KURZ PNP - Kurz-príprava na povolanie

        (v súčasnej dobe nie je otvorený)

V rámci experimentálneho overovania je možné v DC získať osvedčenie v Kurze - príprava na povolanie.

Cieľová skupina - cieľovú skupinu tvoria žiačky, ktoré majú dokončenú povinnú školskú dochádzku. Absolventky menej ako 9 tried ZŠ, respektíve nenavštevujú žiadnu školu a ani sa inak nevzdelávajú. Kurz môžu absolvovať žiačky s poruchami správania, v norme, ale i s mentálnym postihom a majú osvedčenie o dobrom zdravotnom stave. Formou experimentálneho overovania v danom kurze, je našou snahou viesť žiačky tak, aby samostatne mohli vykonávať robotnícku profesiu.

Cieľ kurzu - vytvorenie alternatívneho vzdelávacieho programu pre žiačky, ktoré majú ukončenú povinnú školskú dochádzku, menej ako 9 tried ZŠ, nenavštevujú žiadnu školu, ani sa inak nevzdelávajú.

Podmienky prijatia - do zácviku budú prijaté žiačky, ktoré ukončili školskú dochádzku (majú viac ako 16 rokov), menej ako 9 tried ZŠ, nenavštevujú žiadnu školu, ani sa inak nevzdelávajú. Kurzu sa môžu zúčastniť žiačky v norme i s mentálnym postihom a majú osvedčenie o dobrom zdravotnom stave.

Dĺžka prípravy - 3 mesiace v školskom roku, 370 hodín - 33 hodín týždenne.

Charakteristika kurzu - príprava na povolanie - kurz pripravuje žiačky na robotnícke profesie tak, aby mohli samostatne vykonávať pomocné práce v kuchyni a jednoduché prípravy jedál. V penziónoch a rekreačných zariadeniach dokážu samostatne upratovať izby a spoločenské priestory, zvládnu jednoduché práce na šijacom stroji, jednoduché šitie, obšívanie, opravy bielizne, vyšívanie. Rozoznajú a dokážu pripraviť na spracovanie zeleninu a ovocie. Ovládajú prácu s poľnohospodárskym náradím a základné záhradnícke úkony.

Spôsob ukončenia - praktická skúška pred odbornou komisiou

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Osvedčenie o absolvovaní kurzu s doložkou o odbornom zameraní kurzu

Pracovné uplatnenie - výkon práce v turistických a stravovacích zariadeniach ako pomocná sila v penziónoch, rekreačných zariadeniach, ďalej ako šička pri pásovej výrobe, ako pomocníčka pri záhradníckej úprave.