Diagnostické triedy

V DC sú dievčatá rozdelené do 4 diagnostických tried:
1. diagnostická trieda - triedny učiteľ : Paed.Dr. Anna Debnárová

Do tejto triedy sú zaraďované žiačky s ukončeným vzdelaním v niektorom ročníku špeciálnej základnej školy, alebo žiačky s mentálnym postihnutím, ktoré sa pred príchodom do DC vzdelávali integrovanou formou v bežnej základnej škole, žiačky s nízkym počtom tried základnej školy vzhľadom na vek, žiačky, ktoré sa vzdelávali v odbornom učilišti, resp. majú ukončené vzdelanie v odbornom učilišti.

2. diagnostická trieda - triedny učiteľ : Mgr. Veronika Ftorková

     Do tejto triedy sú zaraďované žiačky s ukončeným vzdelaním v niektorom ročníku základnej školy alebo sa pred príchodom do DC vzdelávali v základnej škole.

3. diagnostická trieda - triedny učiteľ :  Mgr. Oľga Jurčová

     Do tejto triedy sú zaraďované žiačky s ukončeným vzdelaním niektorom ročníku základnej školy alebo sa pred príchodom do DC vzdelávali v základnej škole, prevažne žiačky 8. a 9. ročníka.


4. diagnostická trieda - triedny učiteľ : Mgr. Alena Kamenská
  
    Do tejto triedy sú zaraďované žiačky s ukončeným vzdelaním na úrovni strednej školy alebo sa pred príchodom do DC vzdelávali v niektorom type strednej školy, prípadne boli zo strednej školy vylúčené.